Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie z radością informuje o przystąpieniu do realizacji nowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka 75+" na rok 2024. 

Gmina Święciechowa otrzymała dotację w wysokości 32 864,00 zł. Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa gmina Święciechowa ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla osób powyżej 75 r. życia, mieszkańców gminy Święciechowa.

Usługi opiekuńcze są odpłatne.

Odpłatność wyliczona zgodnie z zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwała Rady Gminy Święciechowa LXXI/620/2024 z dnia 26 marca 2024r. (Dz. Urz. Woj.Wielk. 2024, poz. 3608).

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte są osoby nowe, w wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

Z usług opiekuńczych będą mogły skorzystać osoby samotne (zgodnie z art. 6. pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio w biurze pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie (pokój nr 3) lub telefonicznie 655330732, 655330032.